Podmienky služby

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) oznámilo, že nie je presne známe, aké časové obdobie môže koronavírus SARS-CoV-2 prežiť na povrchoch, ale odhaduje sa, že by mohol v životnom prostredí prežiť niekoľko dní. Tento odhad je založený na asociáciu s dobou prežitia iných vírusov v rodine koronavírusy, ktoré sú označované ako epidémie, ako sú SARS-COV a MERS-COV, ktoré prežívajú na rôznych povrchoch v priemere viac ako 48 hodín pri teplote okolia 20 stupňov Celzia.
Podľa odporúčania zdravotníckych úradov sa elimináciou baktérií, špiny a nečistôt na povrchoch znižuje riziko šírenia vírusu.
Kvôli tejto hypotéze týkajúcej sa prežitia nového typu koronavírusy na povrchoch a v súlade s odporúčaniami týkajúcimi sa sociálneho správania zodpovedného za prevenciu šírenia koronavírusy (COVID-19) vydaného rumunským ministerstvom zdravotníctva, Frisbo e-fulfillment S.A. sa rozhodli vyčistiť všetky Produkty pred vstupom do skladov našich partnerov a pred dodaním konečným zákazníkom (ako vo fáze prijatie produktu, ako aj vo fáze vrátenia). Z tohto dôvodu boli po celý čas existencie núdzového stavu všetky podmienky prevzatia produktov stanovené ako v zmluve o poskytovaní služieb - tzv. Zmluve o plnení -, tak aj vo VŠEOBECNÝCH PODMIENKACH, KTORÉ SÚ INTEGRAČNOU ČASTÍ ZMLUVY ZA SLUŽBY PLNENIA (podmienky, ktoré možno nájsť na webových stránkach www.frisbo.ro) bude z dôvodu epidemiologickej bezpečnosti populácie kompenzované šírením koronavírusy SARS-CoV-2 na dobu 96 hodín, za účelom čistenia všetkého tovaru.

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY, KTORÉ SÚ POVAŽOVANÉ ZA INTEGRÁLNU ČASŤ DOHODY O SLUŽBÁCH PLNENÍ

 

ODÔVODNENIE
KEĎŽE spoločnosť SC Frisbo Efulfillment SA vyvinula komplexnú službu a platformu plnenia, ktorá je definovaná ako služba, pri ktorej Prevádzkovateľ prevezme celý proces plnenia objednávok menom internetového obchodu, od skladovania, prevzatia objednávky, balenie a dodanie, používanie cloudové systémy správy objednávok , hlásenia a sledovania;
KEĎŽE predávajúci chce prevádzať svoje nepriame prevádzkové náklady spojené s operáciami, ako sú skladovanie, prijímanie objednávok, správa tovaru, fakturácia, balenie a príprava na dodávku, na priame náklady súvisiace s počtom splnených objednávok a množstvom tovaru na sklade vzhľadom na to, že Predávajúci vykonáva priame alebo online predajné aktivity prostredníctvom svojej vlastnej platformy alebo platforiem iných online hráčov;
KEĎŽE v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve o službách plnenia (uzavretých a uzavretých medzi spoločnosťou Frisbo a predávajúcim) a v týchto všeobecných podmienkach pripojených k dohode o službách plnenia predávajúci potvrdzuje a je ochotný udeliť spoločnosti SC Frisbo Efulfillment SA právo prevádzkovať služby elektronického plnenia, a to buď priamo, alebo prostredníctvom partnera tretej strany, pričom spoločnosť Frisbo má právo ukladať Produkty v iných priestoroch, ako sú jej patriace.

TERAZ TEDA, so zreteľom na sľuby a vzájomnej zmluvy obsiahnuté v tomto dokumente, a pre ďalšie dobré a cenné protiplnenie, ktorých prijatie a dostatočnosť týmto potvrdzuje predajcu a SC Frisbo Efulfillment SA, predajca potvrdzuje, že tieto podmienky plne odráža celú svoju vôľu a súhlasí s tým, že bude pri plnení svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy o plnení služieb viazaný, pričom sa rozumie a súhlasí s tým, že tieto všeobecné podmienky budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o plnení služieb. Podpisom zmluvy o plnení služby strany potvrdzujú svoj úplný, výslovný a jednoznačný súhlas s týmito všeobecnými podmienkami týkajúcimi sa zmluvy o plnení služieb.

 

POJMY
Frisbo: SC Frisbo Efulfillment SA, so sídlom na adrese: okres Braşov, mesto Brašov, ulica 15 Noiembrie, č.p. 38, byt č.1, e-mail: laura.frincu@frisbo.com, registrovaný u Oficiul Registrului Comerţului de Pelangi Tribunalul Braşov (v obchodnom registri Krajského súdu v Brašove) pod evidenčným číslom spoločnosti J8 / 1447/2013, DPH číslo RO32302244, IBAN RO59BRDE080SV20687880800 zahájený BRD Brašov, riadne zastúpeným Bogdanom COLCERIU, ktorý pôsobí ako predseda predstavenstva;
Predajca: Právnická osoba alebo akákoľvek právnická osoba, ktorá ťaží z plnenia služieb poskytovaných spoločnosťou Frisbo na základe zmluvy o plnení služieb uzatvorenej so spoločnosťou Frisbo;
Zmluva: Právne zmluva, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto všeobecné obchodné podmienky, ako aj všetky prílohy a dodatky upravujúce zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Frisbo a predávajúcim ohľadom plnenia služieb poskytovaných spoločnosťou Frisbo predajcovia výmenou za Cenu, udelením prístupu predajcovia k týmto službám prostredníctvom softvérovej aplikácie Frisbo v súlade s podmienkami právne zmluvy a týchto všeobecných podmienok;
Produkty: Produkty predávané predajcom prostredníctvom online predajnej platformy používané predajcom;
Aplikácia Frisbo: Softvérová aplikácie využívajúce cloudové systémy správy, prostredníctvom ktorých spoločnosť Frisbo udeľuje predajcovia prístup k plneniu služieb, ktoré zahŕňajú okrem iného nasledujúce operácie: skladovanie produktov vlastnených a predávaných predajcom, správa Produktov, prijímanie objednávok z online predajnej platformy používané predajcom, fakturácia produktov menom predajcu, balenie a príprava na dodanie každej objednávky a plnenie objednávok menom internetového obchodu používaného predajcom. Má sa za to, že aplikácia Frisbo zahŕňa akýkoľvek plugin / modul vyvinutý spoločnosťou Frisbo na účel pripojenia online obchodov k jej službám.
Klient: Fyzická osoba alebo akákoľvek právnická osoba, ktorá je adresátom objednávky zadané predajcom v aplikácii Frisbo
Objednávka: Žiadosť zaslaná predajcom prostredníctvom aplikácie Frisbo týkajúce sa prípravy na dodanie produktov predajca predávaných v skladoch spoločnosti Frisbo.
Objednávka skladovania: Žiadosť zaslaná predajcom spoločnosti Frisbo (prostredníctvom aplikácie Frisbo), pričom je táto spoločnosť inštruovaná, aby začala služby elektronického plnenia, spočívajúce v tom, že predajca poskytne spoločnosti Frisbo kódy a označenie produktov podliehajúcich objednávke skladovanie, množstvo, dátum, adresa a časový harmonogram dodávok, ako aj akékoľvek ďalšie dodatočné požiadavky / informácie vyžadované spoločnosťou Frisbo za účelom plnenia účelu tejto dohody.

 

Ods. 1. SKLADOVANIE PRODUKTOV. OBJEDNÁVKY. POVINNOSTI PREDAJCA A FRISBO
1.1. Každá fyzická alebo právnická osoba alebo akákoľvek iná právnická osoba, ktorá chce využívať služby plnenie Frisbo, môže vstúpiť do obchodného vzťahu so spoločnosťou Frisbo po podpísaní zmluvy o službách plnenie a dokončenie procesu registrácie platformy Frisbo. Pre účely registrácie musí fyzická / právnická osoba / právnická spoločnosť vytvoriť účet / požiadať spoločnosť Frisbo o vytvorenie účtu so svojim menom na online platforme Frisbo, vyplniť požadované informácie a nahrať dokumenty potrebné na registráciu, nahrať Katalóg produktov a ich atribúty (okrem iného vrátane typu produktu , veľkosti, hmotnosti, atď.). Predajca prehlasuje a zaručuje, že informácie a dokumenty poskytnuté spoločnosti Frisbo počas procesu registrácie sú včasné, presné a úplné.
Predávajúci následne pošle spoločnosti Frisbo objednávku na skladovanie, ktorá mu dáva pokyny k začatiu služieb elektronického plnenia pre seba, s uvedením kódov a označenie produktov podliehajúcich objednávke na skladovanie, množstvo, dátumy, adresy a harmonogramu dodávky, ako aj akékoľvek ďalšie dodatočné požiadavky / informácie požadované spoločností Frisbo za účelom splnenia účelu zmluvy ("Objednávka skladovanie").
1.2. Do 48 (štyridsaťosem) pracovných hodín po vydaní Objednávky na skladovanie sa spoločnosť Frisbo zaväzuje potvrdiť (buď písomne prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom platformy Frisbo Online) objednávku na skladovanie a prevzatie produktu a miesto (kraj, miesto, adresa), kde budú Produkty uložené. Akákoľvek objednávka úložiska, ktorá nebude obsahovať informácie uvedené v predchádzajúcom odseku, nebude potvrdená v stanovenom časovom limite a môže byť spoločnosťou Frisbo odmietnutá alebo čiastočne prijatá. Preto musí byť príjemca komunikovaný a ohlásený vopred minimálne na 2 (dva) pracovné dni.
1.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať Produkty súvisiace s každou Objednávkou skladovania v časovom limite a v množstvách potvrdených spoločnosťou Frisbo podľa prijatej Objednávky skladovania do skladu oznámeného spoločnosťou Frisbo v oznámení o prijatí objednávky alebo v reakcii automaticky vygenerovanej online platformou Frisbo.
1.4. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť a chápať zodpovednosť za splnenie nasledujúcich povinností týkajúcich sa skladovania, manipulácie, prevzatia a dodania Produktov koncovým zákazníkom a spracovania vrátenia od koncových zákazníkov nasledovne:

 1.  
 2. A. Frisbo sa týmto zaväzuje:
  a) spracovávať v mene objednávok predávajúceho jeho produkty
  b) uchovávať Produkty Predávajúceho za podmienok stanovených v tejto Zmluve
  c) spracovávať objednávky Predajca prostredníctvom vlastných cloudových systémov na správu, registráciu, spracovanie, hlásenie a sledovanie objednávok.
  d) začať prijímať objednávky zadané koncovým zákazníkom a pripraviť zásielky na doručenie do 48 (štyridsaťosem) pracovných hodín po prevzatí tovaru Predávajúceho, Predávajúci berie na vedomie, že na prijatie a umiestnenie Produktov je potrebný taký čas. Tento časový limit akceptuje spoločnosť Frisbo iba pre objednávky až do 800 produktov (maximálne 50 SKU) za predpokladu, že produkty majú v čase prevzatia štítky s konkrétnymi kódmi, ktoré boli predtým oznámené v objednávke na uskladnenie. Zmluvné strany sa dohodli, že sa bude brať do úvahy operácia, pri ktorej spoločnosť Frisbo nemôže vykonať štandardné prevzatie produktov predávajúceho z dôvodu absencie čiarových kódov požadovaných predávajúcim (alebo iného typu kódu požadovaného spoločnosťou Frisbo), alebo v prípade dodatočného množstva zaslaného spoločnosťou Frisbo. inventarizácia (a preto sa účtuje vo výške 10 eurocentov za kus výrobku).
  e) prevziať objednávky a vystaviť faktúru v mene predávajúceho (ak sa tak predajca rozhodol), vykonať operácie vyzdvihnutia a zabalenia, vystaviť letecké nákladné listy (prepravné doklady) a pripraviť produkty na vyzdvihnutie balíka / balíkov kuriérskou službou za účelom ich doručenia koncovým zákazníkom. Aby spoločnosť Frisbo mohla vykonávať fakturačnú službu v mene predávajúceho, tento splnomocní spoločnosť Frisbo a poskytne mu všetky povinné informácie uvedené vo vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa procesu fakturácie.
  f) umožniť Predajcovi prístup k jeho cloudovému systému podávania správ pomocou používateľského mena a hesla, ktoré dostane po uzavretí dohody o službách v oblasti plnenia, čo umožní predajcovi zobraziť počet objednávok a stav zásob. Zásoby sa aktualizujú minimálne každých 24 hodín.
  g) v závislosti na mesačnom objeme objednávok prijatých a splnených spoločnosťou Frisbo, spoločnosť Frisbo vypočíta a vyfakturuje predajcovi cenu služieb elektronického plnenia podľa Cenníka v Prílohe 1 k Zmluve o poskytovaní služieb podpísanej zmluvnými stranami, z ktorých tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť.
  h) pracovať v bežných pracovných dňoch od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00. Frisbo pripraví na doručenie online objednávky predajcu zaregistrované v pracovných dňoch do 13:00 pred koncom dňa. Tento výraz predpokladá Frisbo, iba ak sú kumulatívne splnené dve podmienky: objednávky sa musia automaticky prijímať (integrácia doplnkov alebo API) z cloudového systému podávania správ, ktorý predajca sprístupnil Frisbo, a iba ak Frisbo zabezpečí prepravu týchto produktov do konečný zákazník. Objednávky zadávané v sobotu a nedeľu, ako aj vo sviatok alebo štátny sviatok budú spracované a odovzdané kuriérovi do konca prvého pracovného dňa nasledujúceho po dni pracovného pokoja. Tieto podmienky sa vzťahujú na štandardné online objednávky až 10 produktov označených štítkami s čiarovými kódmi podľa objednávky uskutočnenej predajcom v aplikácii Frisbo. V prípade väčších objednávok sa zmluvné strany dohodnú na časových limitoch na ich prípravu a stanovia ich v zmluve. Tieto podmienky sa nevzťahujú na produkty, ktoré nie sú označené podľa objednávky predajcu. Frisbo navyše nebude spracovávať objednávky počas vykonávania inventarizácie výrobkov predajcu.

Objednávky chybne doručené z dôvodu chyby spoločnosti Frisbo sa nebudú považovať za oprávnené na to, aby ich predajca vyrovnal, a spoločnosť Frisbo ich nebude obsahovať na faktúre. V prípade objednávok doručených na nesprávnu adresu z dôvodu chyby spoločnosti Frisbo, náklady na vrátenie a opätovné odoslanie znáša spoločnosť Frisbo.
i) uzavrieť poistnú zmluvu na celú nadobúdaciu hodnotu Produktov Predajcu uchovávaných v jeho skladoch. V tomto prípade „celá obstarávacia hodnota“ znamená obstarávaciu hodnotu Produktov (faktúra slúži ako podporný dokument v prípade, že je pri poistnej udalosti podaná žiadosť o odškodnenie). Ak je hodnota poistného vyššia ako 3% z ročnej hodnoty poskytovaných služieb, môže byť prebytok účtovaný predávajúcemu. V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, spoločnosť Frisbo použije prijatú sumu ako náhradu na odškodnenie (v rozsahu hodnoty poistnej zmluvy) predávajúcemu až do výšky vzniknutej škody. „Výška vzniknutej straty“ znamená obstarávaciu hodnotu (faktúra slúži ako podporný dokument v prípade, že je pri poistnej udalosti podaná žiadosť o náhradu škody).
j) dostávať Produkty (Náklady na vykládku a skladovanie výrobkov znáša spoločnosť Frisbo) od Predávajúciho za predpokladu, že bude vždy dodržiavať údaje obsiahnuté v potvrdenej Objednávke, termíny, harmonogramy vykládky skladov Frisbo, dohodnuté dodanie adresy, množstvo, druh a kvalita Produktov prijatých od Predajcu, štruktúra nakládky a paletizácie. Náklady na dopravu na miesto dodania uvedené spoločnosťou Frisbo bude znášať výlučne predávajúci.
k) Frisbo týmto prehlasuje a zaručuje, že kedykoľvek sú zásoby vykázané v aplikácii Frisbo v súlade s fyzickými zásobami existujúcimi v jej skladoch, čo predstavuje účtovnú hodnotu. Ak však Predajca požaduje fyzickú inventúru, Frisbo vykoná túto inventúru v termínoch, na ktorých sa strany vzájomne dohodnú. Predávajúci berie na vedomie a akceptuje, že akákoľvek fyzická inventúra, ktorá bude takto požadovaná, bude fakturovaná ako objednávka, bez ohľadu na hmotnosť výrobkov. Počas vykonávania inventúry budú pozastavené povinnosti spoločnosti Frisbo týkajúce sa spracovania objednávok a prípravy balíkov na doručenie. Akékoľvek nezrovnalosti v skladových zásobách, ktoré je možné pripísať spoločnosti Frisbo, bude spoločnosť Frisbo kryť do výšky obstarávacej hodnoty preukázanej predajcom na základe správy o vykonaní inventúry a daňovej faktúry vystavenej predajcom, a to do 15 kalendárnych dní od vystavenia príslušnej faktúry.
m) Od okamihu prevzatia Produktov od Predajcu spoločnosť Frisbo zabezpečí uchovanie Produktov a prijme všetky príslušné opatrenia, aby zabránila ich znehodnoteniu / zmene / znehodnoteniu / zničeniu / zmiznutiu / strate. Ďalej sa Frisbo zaväzuje, že nebude disponovať / hypotékou / záložným právom alebo predstavovať akýkoľvek iný poplatok alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažovať Produkty, na ktoré sa vzťahuje Zmluva. Frisbo berie na vedomie a súhlasí s tým, že podpisom tejto dohody nezískava žiadny titul ani iné právo týkajúce sa produktov predávajúceho, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené inak. Frisbo však nemôže svojim Predajcom zaručiť, že sa Produkty nebudú prirodzene meniť v skladoch, a Predávajúci chápe, vyhlasuje a zaručuje Frisbo, že nebude môcť požadovať žiadnu náhradu (akejkoľvek povahy) za Výrobky, ktoré boli znehodnotené. prirodzene;
n) Frisbo bezodkladne informuje Predajcu o akomkoľvek faktickom alebo formálnom narušení od akejkoľvek tretej strany, týkajúceho sa Produktov prevzatých od Predajcu, a prijme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich uchovania a na obmedzenie strát;

 

 1. B. Predávajúci sa týmto zaväzuje:
  a) dodať spoločnosti Frisbo objednávku na uskladnenie najmenej 48 hodín pred dodaním nových zásob produktu (ako je uvedené v objednávke na uskladnenie). V prípade nedodržania tejto lehoty bude Predávajúci musieť zaplatiť ďalší poplatok vo výške 30 EUR + DPH / objednávka. Na účely spojené s uskladnením Produktu a prípravou objednávok na doručenie Klientom sa Predávajúci zaväzuje sprístupniť spoločnosti Frisbo všetky materiály potrebné na uskladnenie a prípravu objednávok na doručenie. Medzi tieto materiály patria okrem iného (v závislosti od špecifikácií požadovaných spoločnosťou Frisbo) materiály, dokumenty, fotografie, informácie, technické vlastnosti a technické parametre Produktov atď., Ktoré sú potrebné na dokumentáciu a manipuláciu s Produktmi v sklade. Materiály budú pripravené vo formáte určenom spoločnosťou Frisbo pre správne a úplné zaobchádzanie s Produktmi prostredníctvom spoločnosti Frisbo. Akýkoľvek Produkt dodaný so zámerom, aby ho Frisbo spravoval a aby s ním manipulovalo, bez toho, aby Predajca sprístupnil potrebný materiál požadovaný Frisbo, bude akceptovaný na základe súhlasu Frisbo.
  b) poslať pred odoslaním Objednávky úložiska a vždy, keď dôjde k zmenám, informácie špecifické pre každý Produkt / kategóriu Produktov / model, ktoré musí spoločnosť Frisbo poznať na účely vykonanej práce a operácií, ktoré musí vykonať v súvislosti s úložiskom a zaobchádzanie s Produktmi. Predávajúci teda poskytne potrebné informácie týkajúce sa skladovania, manipulácie, prepravy pomocou nakladacieho zariadenia, marketingu a údržby; pokiaľ ide o každú SKU (jednotka skladového hospodárstva), oznámi objem a hmotnosť každému typu produktu, aby mohla spoločnosť Frisbo vystaviť faktúru a AWB. Predávajúci vyvinie všetko úsilie na zabezpečenie správneho skladovania Produktov spoločnosťou Frisbo;
  c) prenášať produkty do spoločnosti Frisbo pri dodržaní špecifikácií výrobcu platných v čase odoslania objednávky a tiež požiadaviek na bezpečnosť, zhodu, kvalitu a balenie v súlade s platnými rumunskými a európskymi právnymi predpismi. Frisbo pripraví Produkty na dodanie koncovým Klientom rovnakým spôsobom, ako ich dostali (v rozsahu, v akom je to možné pri zohľadnení špecifikácií Produktu a spôsobu balenia).
  d) upovedomiť kuriérske spoločnosti alebo iných dopravcov o ich povinnosti naložiť balíky určené na dodanie koncovým zákazníkom do skladov spoločnosti Frisbo iba do 17:00, v prípade, že sa dodávka uskutočňuje na základe dohody uzavretej priamo medzi predávajúcim a kuriérskou spoločnosťou alebo iný dopravca.
  e) Meranie, manipulácia, nakládka, preprava a doprava Produktov na miesto dodania uvedené spoločnosťou Frisbo vykoná Predávajúci na svoje náklady.
  1.5. Za účelom splnenia povinností stanovených v časti 2.4, Predajca zaručí, že Produkty zaslané na uskladnenie spĺňajú nasledujúce podmienky:
 2. - Výrobky sa dodávajú v obaloch schopných zabezpečiť ich celistvosť / tuhosť počas prepravy, manipulácie a skladovania;
  - Pre každú SKU (skladovú jednotku) musí Predávajúci oznámiť objem a hmotnosť každého produktu;
  - Výrobky sa dodávajú v obaloch schopných zabezpečiť ich celistvosť / tuhosť počas prepravy, manipulácie a skladovania (polystyrén, fólia). Výrobky budú dodávané v obaloch zodpovedajúcich štandardom dobrého použitia a kvality.

 

 1. 2. PREVZATIE PRODUKTU NA SKLADOVACÍCH ZARIADENIACH
  2.1. Prijatie, pokiaľ ide o množstvo Produktov, ktoré sú predmetom každej Objednávky, vykonajú zástupcovia spoločnosti Frisbo v čase a na mieste dodania uvedenom v potvrdenej Objednávke skladovania, po overení splnenia požiadaviek uvedených v Objednávke a akékoľvek kvantitatívne nezrovnalosti budú byť upozornený na Predávajúceho.
  2.2. Berúc do úvahy, že dodané Produkty sú spoločnosťou Frisbo akceptované výlučne na účely ich skladovania a prípravy na dodanie koncovým zákazníkom, Zmluvné strany sa dohodli, že prijatie, pokiaľ ide o kvalitu Produktov, sa uskutoční za podmienok stanovených v časti 3.1., a bude obmedzená na zjavné chyby obalu (najväčší obal, do ktorého boli Výrobky dodané).
  2.3.Zjavné vady Produktov alebo kvantitatívne nedostatky, ktoré nebolo možné zistiť v čase prijatia, budú Predajcovi včas oznámené, ak budú zistené.
  2.4. Vlastnícke právo k Produktom odovzdaným Predajcom spoločnosti Frisbo zostáva v rukách Predajcu. Riziká zničenia, zmiznutia, straty alebo náhodnej straty Produktov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda, prechádzajú z predávajúceho na spoločnosť Frisbo v čase ich prevzatia spoločnosťou Frisbo v súlade s ustanoveniami dohody uzavretej medzi stranami a medzi stranami a časť 2.1 alebo kdekoľvek inde so súhlasom strán.

 

 1. 3. ODMIETNUTIE DODÁVKY A VRÁTENIA VÝROBKOV V SKLADOVACÍCH ZARIADENIACH
  3.1.Frisbo sa môže pri prevzatí dodávky alebo v lehote stanovenej v časti 3.3. ubezpečiť, že:
  - Kvalita Produktu a / alebo obalu nezodpovedá špecifikáciám poskytnutým spoločnosti Frisbo;
  - Kód Produktov nie je totožný s kódom produktu v Objednávke Predajcu alebo s kódom dohodnutým stranami;
  - Výrobky a / alebo obal sú poškodené;
  - Dodávajú sa iné produkty ako tie, ktoré sú uvedené v objednávke schválenej spoločnosťou Frisbo;
  - Produkty sa nedodávajú v množstve uvedenom v Objednávke schválenej spoločnosťou Frisbo;
  - Produkty sa nedodávajú v čase a / alebo na mieste uvedenom v Objednávke schválenej spoločnosťou Frisbo;
  - Výrobky nie sú v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami týkajúcimi sa prepravy a marketingu;
  - Produkty boli príslušnými orgánmi zakázané;
  - Ďalšie prípady predpokladané v týchto všeobecných podmienkach zmluvy o službách plnenia alebo ustanovené platnými rumunskými a európskymi právnymi predpismi.
  3.2. Ak spoločnosť Frisbo schváli Predajcovi jednu alebo viac situácií uvedených v časti 4.1., Pri príležitosti prijatia množstva alebo v lehote stanovenej v časti 3.3, bude mať Frisbo nasledujúce možnosti:
  - odmietnuť doručenie objednávky a vrátiť produkty na náklady Predajcu;
  - čiastočne prijať Výrobky, ak je dodané menšie množstvo, ako je uvedené v Objednávke, alebo niektoré výrobky nie sú v súlade s Objednávkou
  3.3. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude v prípade odmietnutia prevzatia Produktov, náklady na prevzatie a prepravu Produktov znášať Predávajúci. Frisbo pripraví Výrobky na vrátenie a oznámi Predávajúcemu e-mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami dohodnutými Stranami stav zásob Produktov, ktoré sa majú vrátiť, a miesto, kde má Predávajúci vrátiť Produkty. Predávajúci bude mať povinnosť zorganizovať prepravu vrátených Produktov na svoje náklady do jedného pracovného dňa (od prijatia oznámenia spoločnosti Frisbo).
  3.4. Ak Predajca po prijatí oznámenia spoločnosti Frisbo odmietne prevziať / oneskorene prevziať vrátené Produkty, je spoločnosť Frisbo oprávnená uskladniť Produkty na náklady Predajcu a všetky náklady spojené s uskladnením bude znášať Predajca.
  3.5.Predávajúci dodá Produkty s možnosťou vrátenia, čo znamená, že Frisbo bude mať možnosť vrátiť 100% nevyhovujúcich Produktov, ak nebudú v súlade s Objednávkou a / alebo Všeobecnými podmienkami Služieb plnenia Dohody a / alebo platných právnych predpisov.
  3.6. Ak z nejakého dôvodu zavedie akýkoľvek príslušný orgán obmedzenia týkajúce sa skladovania Produktov spoločnosťou Frisbo, Predávajúci sa zaväzuje akceptovať vrátenie Produktov, ktorých sa obmedzenie týka, do 5 (piatich) pracovných dní od dátumu prijatia oznámenia spoločnosti Frisbo.
  3.7. Ak je vrátenie Produktov zakázané alebo obmedzené zákonom a / alebo Predajca odmietne prevziať Produkty, Frisbo sa bude usilovať o zničenie Produktov a všetky náklady, ktoré vzniknú v rámci procesu, bude znášať Predajca. V tejto súvislosti spoločnosť Frisbo zašle Predávajúcemu oznámenie s uvedením označenia Produktu, množstva a dôvodu zničenia Produktov, a to 5 (päť) pracovných dní pred procesom zničenia. Náklady spojené so zničením Produktov budú spoločnosti Frisbo vrátené do 3 (troch) dní.
  3.8. Žiadne z nákladov uvedených v tejto časti, bez obmedzenia, nenesie ani nebude znášať spoločnosť Frisbo: náklady spojené s balením, dopravou, poistením prepravy, cestovnými nákladmi na personál sprevádzajúci Výrobky, manipuláciou mimo skladových priestorov, colnými úradmi clá a poplatky, prirážky, spotrebné dane, zničenie tovaru podliehajúceho skaze v súlade s platnými právnymi predpismi (ak existujú), akákoľvek situácia predpokladaná v časti 4.7 alebo inde v zmluve atď. Ak sa klient rozhodne uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy z dohody na diaľku alebo predloženia Žiadosti o vrátenie Produktov, z akýchkoľvek dôvodov nebude Frisbo nijako zodpovedať, zodpovednosť za refundáciu Klientovi ceny vrátených Produktov v lehote stanovenej na tento účel v príslušné nariadenia, ktoré prináležia výlučne predajcovi.

 

 1. 4. ZHODA VÝROBKU. ZÁRUKA
  4.1. Predajca nesie výhradnú zodpovednosť voči koncovým zákazníkom za akýkoľvek nesúlad produktov zistený zákazníkmi, ktorí si kupujú produkty na predajných platformách. Za záruky za produkty zodpovedá výhradne predávajúci.
  4.2. Predávajúci nesie zodpovednosť voči spoločnosti Frisbo, ako aj voči akejkoľvek tretej strane, okrem iného vrátane združení spotrebiteľov, kontrolných orgánov, úradov, klientov atď., Za akékoľvek činy a / alebo škody, ktoré by im mohli byť spôsobené ako v dôsledku nesúladu alebo vád Produktov.
  4.3. Ak by spoločnosti Frisbo boli uložené príslušné pokuty (ak je to uplatniteľné), a to aj v dôsledku právnych krokov začatých proti Predávajúcemu z dôvodu nedodržania právnych ustanovení o uvádzaní Produktov na trh, pokiaľ ide o Produkty dodávané do Predávajúci Frisbofor sa zaväzuje nahradiť celú škodu a zaplatiť pokuty uložené úradmi do 7 (siedmich) dní od prijatia príslušného oznámenia od spoločnosti Frisbo, s výhradou zaplatenia pokuty za oneskorenú platbu vo výške 0,1%. dlžnej sumy až do dosiahnutia úplnej platby, ako aj na pokrytie strát, ktoré spoločnosti Frisbo vznikli v dôsledku blokovania jej činnosti v dôsledku vykonaných kontrol. Prípadné pokuty, výdavky (náklady, právne poplatky atď.) Alebo škody, ktoré spoločnosti Frisbo vzniknú v súvislosti s uskladnením produktov v dôsledku činov, ktoré je možné pripísať predajcovi, uhradí predávajúci spoločnosti Frisbo alebo Frisbo. Predávajúci do 7 kalendárnych dní od prijatia oznámenia spoločnosti Frisbo, s výhradou zaplatenia pokuty za oneskorenú platbu vo výške 0,1% z dlžnej sumy / deň omeškania, až do jej úplného zaplatenia. V tejto súvislosti spoločnosť Frisbo čo najskôr zašle Predávajúcemu kópie podporných dokumentov, ako sú: správy vypracované kontrolnými inštitúciami / orgánmi, žiadosti podané proti Frisbo / proti klientom / iným kontrolným inštitúciám / orgánom, súdne príkazy a ďalšie listiny / dokumenty podporujúce žiadosti podané spoločnosťou Frisbo. Toto ustanovenie sa uplatňuje aj v prípade, že je spoločnosť Frisbo (podľa vhodnosti) sankcionovaná príslušnými orgánmi, a to aj v dôsledku právnych krokov, za to, že predávajúci nedodrží zákonné ustanovenia týkajúce sa daňového zákonníka alebo daňového poriadku v v prípade, že predávajúci poskytne chybné a / alebo neúplné informácie týkajúce sa vystavenia daňových dokladov sprevádzajúcich produkty spoločnosťou Frisbo v mene predávajúceho.
  4.4.Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby Produkty dodané za účelom ich uskladnenia a následného dodania koncovým zákazníkom boli v adekvátnom stave a mohli byť dodané koncovým zákazníkom. Prijatie produktu spoločnosťou Frisbo, bez vznesenia námietok týkajúcich sa množstva alebo kvality, nezbavuje predávajúceho zodpovednosti za akékoľvek chyby produktu zistené koncovými zákazníkmi, okrem jeho vlastnej chyby. Koncový zákazník má právo podať sťažnosť na kvantitatívne alebo kvalitatívne odchýlky a chyby Produktov, spôsobené akýmikoľvek poruchami.
  4.5.V prípade, že v dôsledku zavinenia spoločnosti Frisbo budú výrobky dodané koncovému zákazníkovi odmietnuté zákazníkom z dôvodu výlučnej viny spoločnosti Frisbo, bude spoločnosť Frisbo znášať náklady na vrátenie.
  4.6. Predajca ďalej poskytne spoločnosti Frisbo správy a písomné informácie o platných právnych predpisoch týkajúcich sa skladovania a / alebo manipulácie s Produktom a presného spôsobu vystavovania fiškálnych dokumentov sprevádzajúcich Produkty v mene Predajcu. Spoločnosť Frisbo bude vyňatá z akejkoľvek zodpovednosti, ak dôjde k poškodeniu / znehodnoteniu alebo zničeniu Produktov v dôsledku neposkytnutia týchto informácií Predajcom spoločnosti Frisbo alebo akýchkoľvek chýb obsiahnutých vo fiškálnych faktúrach vystavených za a v mene Predajcu.
  4.7. „V prípade, že po ukončení zmluvy bude musieť predávajúci vyzdvihnúť výrobky zo skladovacích priestorov, ktoré poskytuje spoločnosť Frisbo, termín ich prípravy na vyzdvihnutie oznámi spoločnosť Fribo.“

 

5 REKLAMAČNÝ PORIADOK
5.1. V prípade, že koncoví zákazníci vrátia neotvorené balíčky, prevezme ich spoločnosť Frisbo, ktorá bude následne postupovať nasledovne:
- skontrolovať obaly s cieľom zistiť možné škody spôsobené pri preprave, ktoré si nevyžadujú osobitné znalosti,

- vystaviť dobropis v mene predávajúceho, ak o to predajca požiada,
- otvárať balíky, prezrieť si Výrobky a znovu je zadať do úvodného a spätného skladu, v závislosti na rozhodnutí predajcu po upozornení na škody.
5.2. V prípade, že koncoví zákazníci vráti otvorené balíčky, prevezme je spoločnosť Frisbo, ktorá potom bude postupovať nasledovne:
- skontrolovať nahlásený problém (ak existuje), ak takáto kontrola nevyžaduje zvláštne znalosti;
- potvrdiť alebo nahlásiť problém predajcovia na úrovni odporúčania, avšak bez prevzal zodpovednosť za akékoľvek chybné posúdenie;
- skontrolovať Produkt a zistiť, či bol použitý alebo nie, na účely poradenstva;
- vydať predajcovia vyjadrenie k opotrebovaniu po kontrole na účel poradenstva;
- vystaviť dobropis menom predávajúceho, pokiaľ o to predajca požiada;
- v závislosti od rozhodnutia Distribútora znova zadá Výrobky skladom, prípadne vrátené zásoby a na požiadanie zašlite Predávajúcemu všetky vrátené položky
5.3. Spoločnosť Frisbo skontroluje nahlásené problémy (ak existujú) a potenciálne použitie Produktov do 48 hodín od obdržania vrátených Produktov za predpokladu, že takáto kontrola nevyžaduje špecifické znalosti a je viditeľné opotrebenie.
5.4. Predajca môže za účelom kontroly vrátených produktov požiadať o prístup do skladu spoločnosti Frisbo. V každej situácii, keď predajca požaduje, aby spoločnosť Frisbo dodala produkty do svojich vlastných priestorov, znáša náklady na dopravu predajcu.

 

 1. 6. ZASTÚPENIE PREDAJCA
  6.1. Predávajúci týmto prehlasuje a zaručuje nasledovné:
  a. Predáva - a zveruje spoločnosti Frisbo pre skladovanie - iba bezpečné produkty, ktoré spĺňajú stanovené požiadavky alebo podmienky stanovené platnou legislatívou;
  b. Nepredáva nebezpečné výrobky ani výrobky, ktoré majú nevyhovujúce bezpečnostné parametre, čo môže poškodiť alebo ohroziť život, zdravie a / alebo bezpečnosť zamestnancov spoločnosti Frisbo, ktorí s Produkty pracujú a manipulujú;
  c. Balenie Produktu zaisťuje integritu a ochranu ich kvality a je v súlade s právnymi ustanoveniami o ochrane zdravia pri práci, ochrany životného prostredia a bezpečnosti zamestnancov spoločnosti Frisbo, ktorí s produktmi pracujú a manipulujú;
  d. Predajca sa týmto zaväzuje, že sa zdrží akýchkoľvek rokovaní a / alebo činov, ktoré sú považované / predstavujú alebo by mohli byť považované / môžu predstavovať nezákonnej činnosti alebo praktiky, ktoré so sebou nesú alebo by mohli mať za následok pokuty voči spoločnosti Frisbo. Predajca týmto berie na vedomie a súhlasí s tým, že akékoľvek takéto nezákonné praktiky (bez ohľadu na ich povahu) spoločnosť Frisbo plne oslobodzujú a predajca za tieto praktiky preberá plnú dedičskú zodpovednosť. Aby sa predišlo pochybnostiam, predávajúci týmto súhlasí, že zaplatí v plnej výške a bez práva na námietky alebo uplatnenie výhod plynúcich z rozdelenia alebo diskusie akejkoľvek pokuty alebo peňažné sankcie uloženej spoločnosti Frisbo akýmkoľvek národným alebo komunitárnym orgánom za spáchanie akýchkoľvek praktík, ktoré sú v rozpore so zákonom, zvyky a / alebo morálkou.
  e. Predávajúci zaručuje dodanie produktov koncovým zákazníkom prostredníctvom spoločnosti Frisbo a / alebo akejkoľvek tretej strany v súlade so všetkými príslušnými predpismi a najmä s právnymi ustanoveniami týkajúcimi sa výroby, pohybu a marketingu produktov, vrátane ustanovení o produkte označovaní a ochrana spotrebiteľa.
  f. Predávajúci chápe, že nesie zodpovednosť tak voči zákazníkom, tak voči tretím stranám (v závislosti na konkrétnom prípade) v záležitostiach týkajúcich sa kvality a zhody produktov, vrátane povinnosti týkajúce sa záruky na produkty dodávané spoločnosťou Frisbo jeho mene.
  g. Predajca nesie plnú zodpovednosť za kvalitu poskytovaných a zobrazovaných informácií o každom Produktu v prípade nezrovnalostí medzi fyzickým Produktom a prezentovanými a zobrazenými informáciami, pričom za tieto nezrovnalosti nesie výhradnú zodpovednosť a zaväzuje sa plne uhradiť všetky škody spôsobené Zákazník, tretie strany a Frisbo. Predajca ďalej chápe, že nesie zodpovednosť (a bude zodpovedný výhradne akémukoľvek štátnemu orgánu) za kvalitu finančných a / alebo fiškálnych informácií poskytovaných spoločnosti Frisbo za účelom vystavenia fiškálnych dokumentov týkajúcich sa produktov menom predajcu. V prípade akéhokoľvek nesúladu, nezákonnosti, chyby atď. Týkajúcich sa daňových dokumentov vydaných spoločnosťou Frisbo menom predávajúceho, je za tieto chyby zodpovedný výhradne on, pričom nesie zodpovednosť za úplné odškodnenie spôsobenej škode. Zákazník, tretie strany a spoločnosť Frisbo a platba akýchkoľvek pokút / pokút za meškanie / nákladov na vymáhanie práva / poplatkov za právne zastúpenie atď. V súlade s ustanoveniami oddielu 4.3 alebo akýmkoľvek ustanovením v dohode a / alebo všeobecnými podmienkami alebo akýmikoľvek normatívny akt.
  h. Predajca sa zaväzuje, že nebude platformu Frisbo zneužívať a nebude sa snažiť získať prístup k údajom a informáciám o iných predajcoch, ktoré nie sú verejné alebo prístupné širokej verejnosti;
  I. Predávajúci sa zaväzuje nepoužívať automatizované aplikácie na získanie neoprávneného prístupu k platforme Frisbo cieľom automatického načítanie informácií, čo ovplyvňuje funkčnosť, prirodzený prevádzku a štatistiky.
  J. Produkty sú odosielané na uskladnenie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu, v ktorom sú produkty uvádzajú na trh, a európskymi zákonmi, ako aj ostatné právne ustanoveniami o kvality produktov, balenia, štítkov, označenie, zhody, testovanie, certifikácia, zoznam zložiek , predvídateľné riziká, návod na použitie, zaobchádzanie, skladovanie alebo uchovávanie, kontraindikácie, ďalšie poznámky skupín produktov, pri dodržaní právnych predpisov o právach spotrebiteľa a akýchkoľvek ďalších normatívnych aktov, noriem, pravidiel, rozhodnutí atď .; Predávajúci sa zaväzuje odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa kvality Produktov v čase dodania do Frisbo vrátane Prehlásenie o zhode pre dodané Produkty;
  6.2. Každá strana prehlasuje a zaručuje druhej strane, že: (i) je to oficiálne založená a registrovaná spoločnosť, platne existujúca podľa zákonov jej krajina založenia; (Ii) má zaistená všetky potrebné interné schválenia a má zákonné právo a plnú moc a oprávnenie uzatvárať a uzatvárať dohodu o službách plnenia, a teda dodržiavať tieto všeobecné podmienky; (Iii) plnenie a dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služieb a týchto všeobecných podmienok, ktoré sa na túto zmluvu vzťahujú, a akýchkoľvek ďalších dokumentov, ktoré budú pripravené v súlade so zmluvou a všeobecnými podmienkami, nebudú mať za následok žiadne porušenie platného práva, spoločenskej zmluvy alebo akejkoľvek inej dohody, dojednania alebo zmluvy, ktorých je zmluvnou stranou alebo nimi je viazané; a (iv) má zákonné právo a plné oprávnenie podľa svojich stanov a organizácie, ako aj konečných a záväzných oprávnenia, ktorá má, vykonávať každú z činností, ktoré je potrebné vykonať v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami.
  6.3. Predajca týmto vyhlasuje a zaručuje, že má zákonné oprávnenie nakladať s Produkty, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva, a že si zaistil a bude udržiavať v platnosti všetky potrebné licencie alebo oprávnenia, ktoré pripravil / získal a bude udržiavať v platnosti všetky dokumenty požadované v tomto ohľadu zákonom (prípadne aj od výrobcu Produktov), pri dodržaní požiadaviek týkajúcich sa obsahu, formátu a časových limitov stanovených zákonom, s výhradou sankcií stanovených v akomkoľvek príslušnom normatívnom akte, zmluva o poskytovaní služieb a / alebo tieto všeobecné podmienky.
  6.4. Predávajúci prehlasuje a zaručuje, že produkty budú uvádzané na trh a dodávané v súlade so všetkými príslušnými predpismi a najmä s právnymi ustanoveniami týkajúcimi sa výroby, pohybu a uvádzanie nepotravinárskych výrobkov a potravín na trh, vrátane ustanovení týkajúcich sa spotrebiteľskej ochrany, elektronických obchodov a dohody na diaľku.
  6.5. Frisbo prehlasuje, že je vlastníkom aplikácie Frisbo, a po prijatí týchto všeobecných obchodných podmienok predajcom a uzavretie zmluvy o plnení služieb Frisbo sprístupní predajcovia úložný priestor predávajúceho na tejto platforme, kde bude uchovávať jej produkty.
  6.6. Predajca berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť Frisbo bude mať možnosť poskytovať rovnaké služby prostredníctvom platformy Frisbo svojim priamym konkurentom alebo poskytovať rovnaké služby právnickým osobám, ktoré predávajú produkty, ktoré sú identické alebo podobné produktom predajcu alebo iným druhom alebo produktmi.

 

 1. 7. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
  7.1. Predajca týmto vyhlasuje a zaručuje, že vlastní práva duševného vlastníctva požadovaná pre marketing produktov, preberá plnú zodpovednosť za propagáciu a marketing produktov a nesie výhradnú zodpovednosť v prípade nárokov zahŕňajúcich údajné porušenie akýchkoľvek práv duševného vlastníctva, alebo akékoľvek iné právo tretej strany súvisiace s Produkty.
  7.2. Predajca berie na vedomie a súhlasí s tým, že jeho prístup k aplikácii Frisbo v žiadnom prípade nepredstavuje prevod vlastníckeho práva k nim, ani ich zdrojových kódov, ani žiadna súvisiace práva spojené s týmito nástrojmi IT. Všetky práva duševného vlastníctva s nimi spojené a všetky následné zmeny a / alebo aktualizácie týchto nástrojov, vrátane vývoja súvisiaceho s aplikáciami, a od ich vytvorenia všetky IPR odvodené od akéhokoľvek diela, zariadení alebo vynálezu vytvoreného / vyvinutého spoločnosťou Frisbo cez tieto IT nástroje sú a zostanú výlučným vlastníctvom spoločnosti Frisbo. Frisbo udeľuje predajcovia nevýhradné právo a licenciu na používanie týchto IT nástrojov počas platnosti zmluvy. Okrem toho všetky technológie a know-how zabudované do služieb spoločnosti Frisbo, či už patentované alebo nie, zostanú výlučným vlastníctvom spoločnosti Frisbo.
  7.3. V prípade, že Frisbo dostane od tretej strany / iného predajcu reklamáciu alebo oznámenie týkajúce sa údajného porušenia práv duševného vlastníctva predajcom, je spoločnosť Frisbo oprávnená blokovať uložené produkty až do vyjasnenia situácie uvedené v reklamácii alebo oznámenie, a nenesie zodpovednosť za žiadne škody ani nezaslúžené príjmy . Kým nebude situácia vyjasnená, zaväzuje sa predávajúci nepodniknúť žiadne kroky vo vzťahu k Produktom, na ktoré sa vzťahuje reklamácia alebo oznámenia.
 1.  
 2. 8. DÔVERNOSŤ A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Dôvernosť:
  8.1.1. Zmluvné strany sa zaväzujú nezverejňovať, ako po dobu platnosti tejto zmluvy, tak po skončení platnosti tejto dohody, žiadne privilegované alebo dôverné informácie (napr .: akýkoľvek hmotný alebo nehmotný, profesionálne, obchodné, technické, finančné alebo iné typy vytvorených, vyvinutých, prijatých, zhromaždených alebo použitých dát v priebehu alebo v súvislosti s aktivitami vykonávanými stranami, okrem iného vrátane informácií týkajúcich sa totožnosti pridružených spoločností, obchodných partnerov, konzultantov, zamestnancov strán, vrátane, ale nie nielen obchodné podmienky, obchodné metódy, podnikové plány, systémy riadenia, financie , kryštalizácia nových obchodných príležitostí alebo výskumné a vývojové projekty realizované stranami alebo ich obchodnými partnermi alebo pridruženými spoločnosťami, náklady, zmluvné podmienky, prieskumy trhu, vlastnené alebo použitá práva duševného vlastníctva, IT infraštruktúra, propagačná politika, návrhy na rozvoj a rozšírenie činnosti EÚ strany alebo akékoľvek iné aspekty sou visející s propagáciou alebo predajom akýchkoľvek minulých, súčasných alebo budúcich Produktov alebo Služieb Strán alebo ich pridružených spoločností alebo obchodných partnerov, okrem iného vrátane informácií a plánov o predaji, trhových podieloch a štatistikách cien, marketingu plány, správy z prieskumu trhu, predajné techniky, cenníky , nákupné ceny, štruktúra predaja a zliav, propagačné a reklamné materiály, mená, adresy, telefónne čísla a kontaktné mená skutočných a potenciálnych klientov a skutočných a potenciálnych dodávateľov zmluvných strán alebo ich pridružené spoločnosti alebo obchodní partneri, povaha ich činnosti, obchodné vzorce, procesy , vynálezy, výkresy, know-how, objavy a technické informácie o dizajne, výrobe a dodávkach / poskytovanie akýchkoľvek minulých, súčasných alebo budúcich produktov alebo služieb zmluvných strán alebo ich pridružené spoločnosti alebo obchodní partneri) v tom zmysle, že sa Strany zaväzujú:
  a. zachovávať prísnu dôvernosť a nezverejňovať ani nedovoliť nikomu sprístupňovať žiadne dôverné informácie;
  b. nepoužívať žiadne dôverné informácie, s výnimkou plnení svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody a k žiadnemu inému účelu a nedovolí použitie akýchkoľvek dôverných informácií žiadnou treťou stranou inak, než s písomným súhlasom ostatných strán.
  8.1.2. V prípade porušenia doložky o zachovanie dôvernosti je strana poskytujúca informácie povinná zaplatiť náhradu škody, aby pokryla ujmu spôsobenú druhej strane.
  8.1.3. Uvedené ustanovenia sa neuplatňujú, ak a v rozsahu, v akom sa zverejnenie týka informácií, pri ktorých sa zmluvné strany písomne dohodli, že nejde o dôverné a / alebo dôverné informácie, ktoré je strana povinná zverejniť v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo predpismi a / alebo na základe príkazu vydaného príslušným orgánom; ak by to tak bolo, akonáhle dostane žiadosť o sprístupnenie, informujúci strana informuje druhú stranu a vynaloží všetko primerané úsilie na spoluprácu s druhou stranou pri činnostiach, ktoré môže druhá strana považovať za vhodné v záujme ochrany svojich záujmov. V každom prípade bude zverejnenie prísne odkazovať na tú časť dôverných informácií, ktoré majú byť sprístupnené, a strany sa dohodnú na dátume a obsahu sprístupnenie a zabezpečia, aby osoby, ktorým sú informácie sprístupnené, vedeli o ich dôvernú povahu a naďalej ju rešpektovať;
  Spracovanie osobných údajov:
  8.2.1 Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Frisbo (konajúci ako spracovateľ vo vzťahu s predávajúcim, v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov) v mene a na účet predávajúceho (konajúci ako správca v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov) údaje) sa budú vykonávať v súlade s ustanoveniami vyhradenej kapitoly všeobecných podmienok.

 1. 9. OZNÁMENIA
  9.1. Všetky oznámenia alebo upozornenia zaslané jednou zo strán druhej strane sú platné, iba ak sú prenášané aspoň jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) osobné doručenie, (ii) doručenie kuriérom, (iii) e-mail alebo (iv) doporučený list s potvrdením o prijatí na príslušnej adresy strán, ktoré sú uvedené v odôvodneniach zmluvy o plnení služieb.
  9.2. Ak je zaslané e-mailom, bude sa oznámenie považovať za prijaté, ak server príjemca nevygeneroval žiadnu chybu alebo správu "mimo kancelárie" a / alebo ak existuje potvrdzovacie správa, v rovnaký deň, ak bolo odoslané v pracovné dni medzi 09:00 a 17:00 hod., alebo nasledujúci pracovný deň, ak bolo oznámenie odoslané mimo tieto hodiny.
  9.3. V prípade, že sa poštová adresa a / alebo e-mailová adresa uvedená stranami pre výmenu oznámení, oznámenie alebo oznámenie zmení, ako aj v prípade zmien týkajúcich sa kontaktných osôb / zástupcov vymenovaných pre plnenie tejto dohody, príslušná strana bezodkladne písomne informujte ostatné zmluvné strany . Zmluvné strany sa navyše zaväzujú, že sa budú vzájomne písomne informovať, akonáhle nastane niektorá z nasledujúcich udalostí: zmena identifikačných údajov spoločnosti, začatia likvidácie, likvidácia, úpadok, súdne alebo dobrovoľná reorganizácie a / alebo konkurzné konanie jednou alebo proti jednej zo strán.

  10. ROZHODNÉ PRÁVO. SPORY
  10.1. Tieto Všeobecné podmienky a Zmluva o poskytovaní služieb sa budú riadiť a vykladať v súlade s rumunskými zákonmi. Zmluvné strany vynaložia všetko úsilie, aby urovnali zmierlivo akýkoľvek spor vyplývajúci z týchto Všeobecných podmienok alebo v súvislosti s nimi, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dohody o plnení služieb uzavretej stranami. V prípade, že nedôjde k zmierlivému urovnaniu, bude spor postúpený príslušným súdom v mieste, kde má spoločnosť Frisbo sídlo.

  11. RÔZNE
  11.1. Tieto všeobecné podmienky (vrátane všetkých ich príloh), ako aj dohoda o plnení služieb uzavretá medzi stranami (vrátane všetkých ich príloh), predstavujú úplnú dohodu strán týkajúce sa predmetu plnenia služieb a nahrádzajú a rušia všetky predchádzajúce dohody, vyhlásenia a dojednania zmluvných strán týkajúce sa predmetu v nich uvažovaného.
  11.2. Akékoľvek zmeny alebo úpravy Všeobecných podmienok budú vykonané písomne, v elektronickej podobe, v súlade s ustanoveniami tohto článku. Frisbo si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť akékoľvek ustanovenie obsiahnuté vo Všeobecných podmienkach vzťahujúcich sa k dohode o plnení služieb (vrátane všetkých jej príloh). Predávajúci bude o zmenách informovaný najmenej 5 (päť) kalendárnych dní pred tým, než nadobudne účinnosť. Ak predávajúci nesúhlasí s navrhovanými zmenami, bude mať príležitosť jednostranne ukončiť dohodu o službách plnenie a implicitne Všeobecné podmienky, ako je uvedené v kapitole 9 Zmluvy "Ukončenie zmluvy". Ak predávajúci vo vyššie uvedenej lehote Všeobecné obchodné podmienky neukončí, má sa za to, že zmeny prijal po uplynutí tejto lehoty. Aktualizované verzie ktoréhokoľvek z dokumentov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Všeobecných podmienok, majú prednosť.
  11.3. Zmluvné strany sa týmto dohodli, že nebudú robiť žiadne tlačové vyhlásenia a / alebo iné verejné vyhlásenia (vrátane v online prostredí), ktorá by mohla poškodiť obraz druhej strany, a to pod trestom žalovanie za náhradu škody.

 

 

 1. 12. Spracovanie dát
  Táto kapitola stanovuje konkrétne pravidlá týkajúce sa spracovania osobných údajov predajcom, ktorý pôsobí ako správca, prostredníctvom spoločnosti SC Frisbo Efulfillment SRL, konajúci ako spracovateľ, v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane jednotlivcov s ohľadom na spracovanie osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ako aj všetky následné štátne právne predpisy o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR").
  12.1.Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, koná Frisbo ako spracovateľ vo vzťahu k predávajúcemu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľný pohyb týchto údajov a osobné údaje spracúva v mene a na účet predávajúceho ( koná ako správca v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov).
  Je to Správca, kto stanovuje účely a obmedzenie spracovania osobných údajov podľa tejto zmluvy a prípadne prostriedky, ktorými sú tieto údaje spracovávané, a ďalšie podrobnosti spracovania, v závislosti na konkrétnosti zamýšľaného spracovania. Spracovanie osobných údajov bude prebiehať v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly. Osobné údaje budú spracované len na žiadosť a v medziach stanovených v pokyne zaslanom písomne ​​alebo v elektronickej podobe predajcom (konajúcim ako správca) v medziach stanovených v zmluve, všeobecných podmienkach platných pre s touto kapitolou, a to aj pokiaľ ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Ak povinnosť prevodu nesie Správca, tj. Frisbo, podľa ustanovení právnych predpisov EÚ alebo Rumunska ( "Platné právo"), bez toho by bol takýto pokyn vyžadovaný, Spracovateľ to oznámi Správcovi pred spracovaním alebo najneskôr pred uskutočnením prevodu, ak to vyžaduje zákon počas spracovania, pokiaľ nie je zverejnenie zakázané podľa niektorých zákonných ustanovení verejného záujmu.
  Frisbo ako spracovateľ bude spracovávať osobné údaje len v medziach a v nevyhnutných prípadoch na splnenie účelu spracovania uvedeného v príslušnej kapitole a nebude ich spracovávať na iné účely alebo spôsobom, ktorý je nie je stanovené v pokynoch predajcu, alebo je v rozpore s ustanoveniami zmluvy alebo rozhodného práva .
  Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov, bude spoločnosť Frisbo zachovávať dôvernosť údajov, najmä pokiaľ ide o všetky informácie odvodené z výsledkov spracovania, s výnimkou zverejnení po získaní písomného súhlasu predávajúceho.
  V súlade s platnými právnymi predpismi as zohľadnení najnovšieho stavu a riziku rôzne úrovne pravdepodobnosti a závažnosti práv a slobôd fyzických osôb by pri posudzovaní primeranej úrovne ochrany mala venovať zvláštnu pozornosť riziká spojené so spracovaním: - neúmyselné alebo nezákonné zničenie, strata, zmena, neoprávnené vyzradenie alebo neoprávnený prístup k týmto osobným údajom. Správca najmä vykoná vo svojej vlastnej spoločnosti technické a organizačné opatrenia dohodnuté v príslušnom harmonogramu.
  V prípade, že je proti Správcovi vznesený nárok v súvislosti s účely a obmedzeniami spracovanie osobných údajov podľa tejto zmluvy Spracovateľom pre Správca, z dôvodu straty alebo škody spôsobené spracovateľskými činnosťami, ktoré porušujú údaje Predpisy o ochrane osobných údajov Subjektom údajov nesmie Správca za žiadnych okolností následne podať žalobu proti Spracovateľovi za účelom vymáhania sumy kompenzácie zodpovedajúcej limitom zodpovednosti dohodnutým stranami.
  Predajca odškodní Spracovateľa, tj. Spoločnosť Frisbo, v plnej výške a za akékoľvek priame či nepriame materiálne alebo morálne škody, vrátane nákladov na riadenie a poplatkov Spracovateľa alebo sankcií uložených akýmkoľvek príslušným orgánom, v dôsledku nedbanlivosti, neplnenia alebo neadekvátne alebo oneskorené splnenie akýchkoľvek povinností ustanovených v tejto dohode alebo v príslušných právnych predpisoch alebo z nich vyplývajúcich. Predajca odškodní a zabezpečí, aby Spracovateľ, tj. Frisbo, bol chránený pred všetkými škodami na jeho povesti alebo povesti, stratou ziskov alebo nezištnými príjmy, ktoré môžu vyplynúť z porušenia Zmluvy alebo ustanovení príslušných právnych predpisov v súvislosti plnení tejto dohody.
  12.2. Podmienky
  Pojmy, ako sú použité v tejto kapitole, budú vykladané v súlade s GDPR a prípadne budú mať definície uvedené v oddiele 4 GDPR.
  12.3. Účel spracovania
  Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie osobných údajov zaslaných Správcovi Spracovateľom za účelom poskytovania služieb stanovených v rámcovej zmluve Frisbo.
  12.4. Zhromaždené údaje
  Osobné údaje sprístupnené Správcom a spracúvané podľa tejto zmluvy sú údaje zadané do nasledujúcich polí:

  12.4.1. Údaje súvisiace s objednávkou, vrátane údajov zhromaždených prostredníctvom služby call centra:

 

spoločnosť

 

management

 

dátum objednávky

 

dátum doručenia

 

referenčné číslo objednávky

 

 

 

 

 

Koncový zákazník - dodávka

Ulica, čp.

 

mesto

 

kraj

 

stáť

 

telefón

 

e-mail

Koncový zákazník - fakturácia

Ulica, čp.

 

mesto

 

kraj

 

stáť

 

telefón

 

e-mail

 

DIČ / RČ

 

Číslo bankového účtu

 

 

Popis objednávky

 

Mena

 

 

Pokiaľ ide o objednané produkty, s podrobnosťami zadanými do nasledujúcich polí:

 

vyhľadávací kód

označenie

popis

kategória položky

podkategória

balenie

DPH

EAN

SKU

veľkosť

 

cenník

 

vlastnosti

 

odkazy

 

12.4.2. Doručovacie údaje

 

Koncový zákazník - dodávka

Ulica, čp.

 

Mesto

 

Kraj

 

štát

 

telefón

 

e-mail

 

12.4.3. Fakturačné údaje

 

Koncový zákazník - fakturácia

Ulica, čp.

 

Mesto

 

Kraj

 

Štát

 

Telefón

 

E-mail

 

DIČ / RČ

 

Číslo bankového účtu

 

12.5. Kategória dotknutých osôb
Kategórie dotknutých osôb sú koncoví zákazníci predávajúceho, ktorí zadajú objednávku akýmkoľvek zo spôsobov, ktoré správca používa na predaj.
12.6. Špecifické pokyny
Na základe zmluvy a všeobecných podmienok, ktoré sa na dohodu o službách plnení poskytuje predávajúci spracovateľovi nasledujúce konkrétne pokyny:
○ zhromažďovať a spracovávať osobné údaje prijaté od Správca priamo na účel stanovený v oddiele 12.8. Jedná sa o údaje uvedené v oddiele 12.4.
○ akýkoľvek ďalší pokyn zaslaný písomne - v elektronickom formáte alebo v tlačenej podobe - predajcom, ktorý sa týka spracovateľov vykonávaných na základe zmluvy a nie je v rozpore s GDPR.
12.7. Doba spracovania
Doba spracovania osobných údajov je rovnaká ako doba rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb.
12.8 Povaha a účel spracovania
Povaha a účel spracovania sú tie, ktoré stanovuje predávajúci na základe zmluvy o plnení služieb, najmä poskytovanie služieb e-fullfilment spoločnosti Frisbo.
12.9. Podspracovatelia
Ak spracovanie údajov predajcu alebo určitých častí spracovanie vykonáva spracovateľ prostredníctvom iných osôb určených ako čiastkové spracovatelia, musia byť dodržané nasledujúce zásady:
12.9.1. V tejto časti Predajca rozumie a súhlasí s autorizáciou Spracovateľa, tj. Spoločnosti Frisbo, na spracovanie jeho údajov prostredníctvom nasledujúcich čiastkových spracovateľov pre nasledujúce činnosti:

– pre údaje v sekcii 12.4.1.
– TeamShare, Rumunsko - technické sprostredkovateľské služby
– Digital Ocean, USA - hostingové služby. Spoločnosť Digital Ocean je certifikovaná v rámci programu EÚ-USA Privacy Shield.
– Optivoice, Rumunsko - služby call centra (exkluzívne pre zákazníkov, ktorí si túto službu aktivujú)
– pre údaje v sekcii 12.4.2.
– Partnerské haly Frisbo (identifikované v závislosti na zákazníkovi), Rumunsko - služby skladajúci sa zo skladovania, balenia a prípravy na dodanie, a vykonávanie vrátenie od koncových zákazníkov
– Kuriéri a prepravcovi (identifikovaní v závislosti na zákazníkovi), Rumunsko - doručovacie služby
– pre údaje v sekcii 12.4.3.
– Partnerské haly Frisbo (identifikované v závislosti na zákazníkovi), Rumunsko - služby skladajúci sa zo skladovania, balenia a prípravy na dodanie, a vykonávanie vrátenie od koncových zákazníkov

12.9.2. Pre budúce čiastkové spracovateľa je Spracovateľ, tj. Frisbo, všeobecne oprávnený uzatvárať subdodávky s akýmkoľvek poskytovateľom v EÚ, EHP alebo inej krajine so zodpovedajúcou úrovňou ochrany uznanú rozhodnutím Európskej komisie, ktoré je požadované pre určité časti spracovanie údajov podľa zmluvy a poskytuje primeranú úroveň zabezpečenia, prinajmenšom na úrovni zmluvy a všeobecných podmienok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o plnení služieb. Toto oprávnenie zahŕňa povinnosť informovať predajcu prostredníctvom správy zaslanej prostredníctvom účtu na webe spoločnosti Frisbo alebo e-mailom. Predajca má možnosť vzniesť námietky do 2 pracovných dní.
12.10. Práva a povinnosti Predajcu ako Správca
Práva:
– prijímať informácie od Spracovateľa alebo overovať prostredníctvom povereného audítora, či spracovateľ, tj. spoločnosť Frisbo, má a vykonáva príslušné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že spracovanie zodpovedá požiadavkám GDPR; overenie bude vykonané na základe predchádzajúceho písomného oznámenia zaslaného najmenej 14 pracovných dní pred plánovaným vykonaním overenia;
– získať podporu od Spracovateľa, tj. spoločnosti Frisbo, najmä v súvislosti s plnením jeho povinnosti reagovať na žiadosti podané subjekty údajov pri výkone ich práv podľa GDPR;
– vzniesť námietku proti iným čiastkovým procesorom podľa časti 12.9.2;
Povinnosti:
– dodržiavať ustanovenia GDPR, pokiaľ ide o jeho povinnosti správcu, pokiaľ ide o osobné údaje zhromaždené alebo spracované v jeho mene;
– informovať dotknuté osoby podľa GDPR, a to aj pokiaľ ide o informácie týkajúce sa spracovania údajov Spracovateľom podľa tejto zmluvy;
– niesť výlučnú zodpovednosť za stanovenie právneho základu pre spracovanie osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje táto dohoda;
– vytvorili vhodné technické a organizačné opatrenia podľa GDPR, vrátane zaistenia bezpečnosti dát prenášaných Prevádzkovateľovi;
Predajca berie na vedomie, že akonáhle budú údaje vymazané po dokončení poskytovania služieb Spracovateľom v súlade s povinnosťami stanovenými v GDPR a časti 12.11, Data už nemožno načítať a je výhradnou zodpovednosťou Predávajúceho zaistiť, aby vytvoril úplnú kópiu týchto údajov.
Vo všetkých situáciách, kedy je predávajúci ten, kto je povinný plniť svoju povinnosť, ako je informovanie dotknutej osoby o porušení jeho osobných údajov, nemôže byť spracovateľ zodpovedný za konanie predávajúceho v súvislosti s touto povinnosťou.
12.11. Práva a povinnosti spoločnosti Frisbo:

Povinnosti:
– bezodkladne informovať predávajúceho, pokiaľ je podľa názoru spracovateľa pokyn v rozpore s GDPR a / alebo akýmkoľvek iným zákonným ustanoveniam o spracovaní osobných údajov;
– zaistiť bezpečnosť osobných údajov spracúvaných menom predávajúceho v súlade s článkom 32 GDPR a ustanoveniami tejto kapitoly;
– bez zbytočného odkladu informovať predajcu o akomkoľvek narušení osobných údajov predajcu, ku ktorému dôjde počas spracovania vykonávaného spracovateľom;
– uľahčiť predajcovia všetky informácie vyžadované na účely prípadného oznámenia príslušnému orgánu o narušení bezpečnosti údajov, bez toho aby sa však nahradil predajcovia, pokiaľ ide o jeho povinnosť zaslať oznámenie;
– pomáhať predávajúcemu pri zabezpečovaní dodržiavania povinností ustanovených v bodoch 32-36 GDPR;
– pomáhať Prevádzkovateľovi pri spracúvaní žiadostí predložených dotknutými osobami alebo zasielať prevádzkovateľovi všetky žiadosti prijaté od dotknutých osôb v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré zhromaždil a spracoval spracovateľ, a to najneskôr do 5 kalendárnych dní od prijatia. Táto pomoc neplatí, ak Predávajúci už má v technických nástrojoch poskytovaných Spracovateľom možnosť priamo vyriešiť aplikáciu dotknutej osoby (napr. Právo na prístup - kde Predávajúci už má všetky informácie o údajoch, ktoré zhromažďuje) ;
– nezverejňovať osobné údaje a / alebo dôverné informácie, ktoré môžu byť osobnými údajmi, ktoré získali počas plnenia zmluvy;
– poskytnúť školenie osobám povereným spracovaním osobných údajov rules týchto údajov;
– zabezpečiť, aby zamestnanci a čiastkové spracovatelia boli viazaní rovnakými povinnosťami dôvernosti;
Práva:
– sprístupniť určité osobné údaje na žiadosť orgánu, verejnej inštitúcie alebo súdu s príslušnou jurisdikciou alebo iné tretie strany oprávnené podľa zákona, na základe zákonnej povinnosti alebo iných podmienok stanovených zákonom.
– prijímať čiastkových spracovateľov podľa ustanovení tejto kapitoly alebo v prípade, že má zabezpečený súhlas od Prevádzkovateľa;
– na úhradu nákladov vzniknutých pri poskytovaní pomoci Prevádzkovateľovi v situáciách ustanovených GDPR, ak výška týchto nákladov presahuje mesačné náklady na služby poskytované Spracovateľom.
– používať anonymizované štatistické informácie získané na základe činností vykonávaných na základe dohody alebo pri bežnom podnikaní.
– povinnosť vymazať všetky údaje zhromaždené na základe a v súvislosti s touto dohodou ako spracovateľ, a to maximálne do 3 až 6 mesiacov od ukončenia dohody. V prípade, že dotknutá osoba výslovne požaduje vymazanie údajov, spracovateľ tejto žiadosti vyhovie v súlade s výslovnými požiadavkami ustanovenými v rozhodnom práve.
Spracovateľ nemôže ustanoviť účely alebo prostriedky spracúvania osobných údajov, túto zodpovednosť nesie výhradne Prevádzkovateľ.

12.12 Bezpečnosť spracovania
12.12.1. Spracovateľ musí implementovať primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeraných opatrení založených na riziku v súlade s najlepšími postupmi v odbore. Pri určovaní vhodnej úrovne bezpečnosti by mal procesor, tj. Frisbo, brať do úvahy súčasný stav technologického pokroku, náklady na implementáciu a povahu, rozsah, kontext a účely spracovania, ako aj riziko kolísania stupne pravdepodobnosti a závažnosti práv a slobôd fyzických osôb, ako aj riziká spojené so spracúvaním, najmä tie, ktoré môžu viesť k neúmyselnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo neoprávnenému zverejneniu zaslaných, uložených alebo uložených osobných údajov. spracovávané iným spôsobom alebo neoprávnený prístup k týmto osobným údajom.
Tieto opatrenia sú sústredené v politike vnútornej bezpečnosti, ktorá je k dispozícii na požiadanie.
12.12.2. Spracovateľ môže dobrovoľne a pravidelne zasielať prevádzkovateľovi súhrny zistení bezpečnostných audítorov (po odstránení obchodných alebo dôverných informácií), aby preukázal svoje ďalšie činnosti v tejto oblasti.
12.13. Obmedzenie zodpovednosti
Predávajúci sa týmto zaväzuje zbaviť spracovateľa, t.j. Frisbo, akejkoľvek zodpovednosti za škody, ktoré môžu vzniknúť z:
– neplnenie svojich povinností podľa dohody v dôsledku udalostí mimo kontroly spracovateľa;
– dodržiavanie alebo nedodržiavanie pokynov Prevádzkovateľa, ktorému predchádza oznámenie o jeho nezákonnosti;
– nedostatok alebo neplatnosť súhlasu dotknutých osôb alebo použitie nesprávnych právnych dôvodov Prevádzkovateľom;
– porušenie zmluvy z dôvodu určitých krokov Prevádzkovateľa.
12.14. Vymedzenie zodpovednosti
Predávajúci a Spracovateľ, tj spoločnosť Frisbo, týmto vymedzujú svoje povinnosti v súvislosti so zabezpečením ochrany osobných údajov (napr. dôvernosť alebo bezpečnosť spracovania) v závislosti od prístupu a skutočnej kontroly nad údajmi, a to zo zmluvného aj technického hľadiska. z pohľadu.

 

 

 1. 13. Záverečné ustanovenia.
  Predávajúci berie na vedomie, že vzal na vedomie všetky všeobecné obchodné podmienky platné pre dohodu o službách plnenia pre plnenie svojich povinností. Predávajúci potvrdzuje, že tieto obchodné podmienky sú prejavom jeho vôle a že súhlasí s tým, že bude nimi v plnom rozsahu viazaný pri plnení svojich povinností, pričom sa rozumie a súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy dohody medzi stranami.
  Podpisom dohody zmluvné strany vyjadrujú svoje vedomosti a výslovný a jednoznačný súhlas s ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok platných pre dohodu o službách v plnení.